تفاوت های travel, journey و trip

2435

I'm going on a business travel next week.

travel غیرقابل شمارش است(بدون a) . شما میتوانید از go on/make a journey استفاده کنید. اگر شما به سفری بروید و بعد از مدت کوتاهی برگردید، trip نامیده میشود.

I'm going on a business trip next week. 

در هفته ی آینده به یک سفر کاری میخواهم بروم. 

 

We traveled together from Tehran to Tabriz. 

ما از تهران تا تبریز باهم سفر کردیم.