آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه بیست و سوم

1443

فایل های صوتی:

A: "Life's so boring." B: "Well, most of the time it is, I guess." A: "What do you think will make you happy?" B: "I think money will make me happy." A: "You heard people say that money doesn't guarantee happiness." B: "It will for me. Then I can do all the things I want to do." A: "You'll get bored eventually." B: "Then I can find something new to do. If I don't have to worry about money, then I don't have to work." A: "That's true, I guess. If I didn't have to work, I think I would be happy." B: "You see... money doesn't equal happiness, but it takes away a lot of responsibilities."

 زندگی خیلی کسل کنندست

خوب، بیشتر موقع بنظرم همینه

 بنظرت چی میتونه خوشحالت کنه؟

 بنظرم پول میتونه خوشحالم کنه

شنیدی که مردم میگن پول تضمین خوشبختی نیست.

 برای من هست.میتونم با پول هر کاری که بخوام انجام بدم

 بالاخره بازم کسل میشی

  خوب بعدش چیز جدیدی پیدا میکنم، اگر دغدغه ی پول نداشته باشم ، مجبور نیستم کار کنم

درسته،  منم فکر میکنم اگر مجبور نباشم کار کنم میتونم خیلی خوشحال باشم

 میبینی، پول خود خوشبختی نیست ولی مسولیت های زیادی رو به عهده میگیره.