آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه بیست و یکم

12063

فایل های صوتی:

A: "Hey John. I have some great news." B: "What happened?" A: "I got a job offer from Dell." B: "That's great. I thought you said you didn't get the job." A: "I thought I did bad on the interview, but I guess I was wrong. I'm so happy right now." B: "I bet. That's great news. I'm very happy for you." A: "Thanks. I feel like celebrating. Let's go have a beer. It's on me." B: "Sounds good."
 سلام جان، چندتا خبر توپ دارم
چی شده؟
به پشنهاد دل کار پیدا کردم.
خیلی خوبه، فکر میکردم گفته بودی بیکاری.
فکر میکردم تو مصاحبه کاری خوب نبودم. اما بنظرم اشتباه کردم.الان خیلی خوشحالم.
شرط میبندم. خبر توپیه، خیلی برات خوشحالم.
ممنون، دلم میخواد جشن بگیرم، بیا بریم آبجو بخوریم، به حساب من.
خیلی خوبه