تفاوت class و classroom

5156

There are some nice pictures in my class.

class، گروهی از مردم است که همراه با شما درحال یادگیری می باشند. جایی که شما در آن چیزی را یاد میگیرید classroom است.

 

There are some nice pictures in my classroom.

عکس های زیبایی در کلاس درس من وجود دارند. 

 

There are some American students in my class.

در کلاس من چند دانش آموز آمریکایی وجود دارند.