آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه دوازدهم

3431

فایل های صوتی:

A: "Damn Scott. You got big." B: "Yeah, I've been working out a lot." A: "How long have you been lifting weights?" B: "For a year and a half." A: "Yeah. Last time I saw you, it was like 2 years ago." B: "Has it been that long?" A: "How often do you go to the gym?" B: "I usually go every other day for about 3 hours." A: "That's a lot." B: "Yeah, I used to work out for an hour a day 4 times a week, and I saw no results. This is what you have to do to get noticeable results." A: "I don't think I have the discipline for that." B: "Just think of it as a hobby. Then it's actually fun."

 اسکات لعنتی چقدر هیکلی شدی.

آره، تمرین زیاد کردم.

چند وقته داری بدن سازی کار میکنی؟

 یک سال و نیمه

 آره ، آخرین باری که دیدمت دوسال پیش بود.

 این همه وقت بود؟ به این طولانی بود؟

چقدر میری باشگاه؟

  معمولا هرروزی حدود 3 ساعت

خیلیه

 آره، قبلنا روزی یک ساعت و هفته ای 4بار میرفتم ولی نتیجه ای نداشت . این چیزیه که برای گرفتن نتیجه باید انجام بدی.

بعید میدونم به این ترتیب بتونم انجام بدم

 فقط به چشم یه سرگرمی بهش نگاه کن. حتما هم برات سرگم کننده میشه.