آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه هشتم

4967

فایل های صوتی:

A: "Hey Michael. Where are you going?" B: "No where special. I was just taking a walk." A: "What for?" B: "To get a little exercise. I'm so out of shape." A: "Hey, I play basketball with a bunch of friends twice a week. It's great exercise and it's fun too. Why don't you come out and play with us?" B: "That sounds great. Give me a call next time you guys play.

 سلام مایکل، کجا داری میری؟

جای خاصی نمیرم،  فقط کمی میخوام قدم بزنم.

واسه چی؟

کمی ورزش و نرمش باشه برام، خیلی چاق شدم.

 ببین، من با یه گروه از دوستام هفته ای دو.بار بسکتبال بازی میکنیم.ورزش بینظیریه خیلیم خوش میگذره، چرا نمیای با ما بازی کنی؟

 خیلی خوبه، دفعه بعد به من هم زنگ بزن که برای بازی بیام.