تفاوت shade و shadow

1318

I sat outside in the shadow.

(Shadow) سایه ای است که توسط دست و یا بدنمان ایجاد میشود و برای نشستن در آن بسیار کوچک میباشد. اگر هوا گرم است، شما در (Shade) سایه ای که توسط چیزی بزرگتر- مانند ساختمان یا یک درخت، برای مثال- می نشینید.

I sat outside in the shade

 در بیرون من در سایه ای نشستم.

 

At noontime a person's shadow becomes smaller.

هنگام ظهر سایه ی انسان کوتاه تر میشود.