تفاوت landscape و scenery

1978

The Landscape in the Lake Victoria is very beautiful.

معمولا Landscape  توسط هنرمندان و عکاسان استفاده میشود. زمانی که شما به طبیعت می روید و از منظره ای زیبا لذت میبرید، از کلمه ی scenery برای توصیف آن باید استفاده کنید.

The scenery in the Lake Victoria is very beautiful.

منظره ی دریاچه ی ویکتوریا بسیار زیبا است. 

 

 We planted trees to improve the landscape of this place.

برای بهتر کردن چشم انداز این مکان درختکاری کردیم.