اصطلاحاتی برای اخطار دادن

949

 

اصطلاحاتی برای اخطار دادن

Be prepared!

آماده باش

Be careful!

مراقب باش!

Watch out!

مواظب باش!

Look out!

مراقب باش!

Look sharp!

بجنب!

Hit the deck!

آماده ی کار شو.

Caution!

احتیاط کن!

Take care!

مراقب باش!

Safety first!

امنیت مهم تر!

Play it safe!

جانب احتیاط را رعایت کن!