10 عبارت برای بیان امیدواری در زبان انگلیسی

7975

از 10 عبارت زیر برای بیان امیدواری در زبان انگلیسی استفاده می شود :

 

  • I hope it's sunny tomorrow
  • I'm hoping it'll be sunny tomorrow.
  • Hopefully, it'll be sunny tomorrow.
  • Let's hope it's sunny tomorrow.
  • Here's hoping we have a sunny day.
  • If we're lucky, it'll be sunny tomorrow
  • With any luck, it'll be sunny tomorrow.
  • I wish / If only it would be sunny...
  • I'm keeping my fingers crossed for...
  • I'm (really) counting on it being sunny