10 عبارت برای حدس زدن در زبان انگلیسی

8248

از 10 عبارت زیر برای حدس زدن در مورد مسائل مختلف در زبان انگلیسی استفاده میشود :


  • Off the top of my head, I think she's 26.
  • Knowing (the English), he likes football.
  • If I had to take a guess, I'd say she's 26
  • I'd say she's 26.
  • Chances are she's 26.
  • At a guess, I'd say she's 26.
  • Probably about 26.
  • We're talking maybe late twenties.
  • About 6-ish
  • Around about 6 o'clock