10 عبارت برای استارت مکالمه در مورد عادت های منظم روزمره

5143

از 10 عبارت زیر به منظور استارت مکالمه در مورد عادتهای منظم روز مره در زبان انگلیسی استفاده میشود:

 

  • I spend a lot of time...
  • I (often) tend to...
  • You'll always find me...
  • ___ is a big part of my life.
  • I always make a point of...
  • Whenever I get the chance, I...
  • I have a habit of..
  • I can't (seem to) stop...
  • I'm always...
  • I can't help...