کتابخانه
مقالات
گالری

10 عبارت برای استارت مکالمه در مورد عادت های منظم روزمره

21223178240

از 10 عبارت زیر به منظور استارت مکالمه در مورد عادتهای منظم روز مره در زبان انگلیسی استفاده میشود:

 

  • I spend a lot of time...
  • I (often) tend to...
  • You'll always find me...
  • ___ is a big part of my life.
  • I always make a point of...
  • Whenever I get the chance, I...
  • I have a habit of..
  • I can't (seem to) stop...
  • I'm always...
  • I can't help...