10عبارت برای گفتن "عمرا" و "ممکن نیست " در زبان انگلیسی

9035

از 10 جمله ی زیر برای بیان مخالفت در مورد پیشبینی در زبان انگلیسی استفاده میکنیم :

 


  • As if!
  • In your dreams!
  • You wish!
  • No chance!
  • Not a chance!
  • Not likely!
  • Dream on!
  • Never in a million years!
  • You'll be lucky!
  • Yes, and pigs might fly!