10 عبارت و اصطلاح برای اظهار کردن زمانی که اتفاقی افتاده

1155

از 10 جمله ی زیر برای اظهار کردن زمانی که اتفاقی افتاده در زبان انگلیسی استفاده میکنیم :

  • Cheer up! / Chin up!
  • Smile!
  • It's not the end of the world.
  • Worse things happen at sea.
  • Look on the bright side........
  • Every cloud (has a silver lining).
  • Practice makes perfect.
  • There are plenty more fish in the sea.
  • Lighten up!
  • There's no use crying over spilt milk.