10عبارت برای بیان یقین در انجام کاری

8271

از 10 عبارت زیر برای اظهار یقین در مورد انجام کاری در زیان انگلیسی میتوانیم استفاده کنیم :

  • I'm quite sure...
  • I'm absolutely positive...
  • I'm fairly / quite certain...
  • It must be right.
  • I know...
  • It's definitely...
  • You can be sure...
  • I've no doubt at all that...
  • I'm a hundred percent certain that...
  • I'm (utterly) convinced...