استفاده از I'm good at

2111

در چند جمله ساده به بررسی این عبارت میپردازیم :


"I'm good at drawing."
"I'm good at video games."
"I'm good at swimming."
"I'm good at driving."
"I'm good at reading."
"I'm good at sports."
"I'm good at writing."
"I'm good at math."
"I'm good at dancing."
"I'm good at chess."