10عبارت برای نگرش در مورد اینده

1400

از 10 جمله ی زیر میتوانیم برای اظهار نظر در مورد آینده در زبان انگلیسی  استفاده کنیم :

 

  • I'm (really / so) looking forward to..
  • I can't wait until...
  • I'm counting the days till...
  • Roll on...
  • I've set my heart on...
  • I'm saving up to...
  • Sooner or later I'll get round to...
  • One day, I'm going to have to...
  • I'm trying to put off... as long as I can
  • I'm (really) dreading