10 عبارت برای درخواست برای منتظر ماندن

1580

از 10 عبارت زیر برای درخواست انتظار در زبان انگلیسی استفاده میکنیم :

 


  • Hang on a moment / a mo.
  • Give us a second.
  • Half a moment / a mo.
  • I'll be right with you.
  • Sorry, I'm a bit tied up right now.
  • Wait and see.
  • You'll just have to be patient.
  • Give me a chance.
  • Don't be so impatient.
  • We wish to apologise for the delay to...