کتابخانه
مقالات
گالری

How is your Day - General Statements

2495488


فایل های صوتی:

"I see Bob over there by the newspaper stand."
 باب رو اونطرف دیدم کنار دکه ی روزنامه فروشی.
"I'm going to the library."
 میخوام برم کتابخانه
"I'm on my way home."
 تو راه خونه ام
I'm going to the bus stop.
 میخوام برم ایستگاه اتوبوس
"Jack is going to the store."
 جک میخواد بره مغازه
"The meeting is starting now."
 جلسه الان شروع میشه
"The manager is waiting for you in her office."
 مدیر تو دفتر کارش منتظر شماست