افعال رایج برای شرح آمار در زبان انگلیسی ایلتس رایتینگ اکادمیک

37

🌹افعال رایج برای شرح آمار در زبان انگلیسی: IELTS Academic writing Task 1

1⃣ افعال و عبارات رایجی که برای شرح / توصیف منحنی ها (graphs)، نمودارها (charts) و دیاگرام ها (diagrams) به کار می روند، عبارتند از:
 
✏️Show = نشان دادن ، نمودن ، ابراز کردن ، فهماندن ، نشان ، ارائه ، نمایش ، جلوه ، اثبات
✏️Illustrate = توضیح دادن ، بامثال روشن ساختن ، شرح دادن ، نشان دادن ، مصور کردن ، اراستن ، مزین شدن
✏️Represent = نمایش دادن ، نمایاندن ، فهماندن ، نمایندگی کردن ، وانمود کردن ، بیان کردن
✏️Compare= مقایسه کردن ، برابرکردن ، باهم سنجیدن
✏️We can see that = میتوانیم ببینیم که ، پی می بریم که

🌀Examples: 


⭕️.The chart/graph shows levels of post-school education in four countries
نمودار / منحنی، سطح تحصیلات بعد از مدرسه را در چهار کشور نشان می دهد.


.️The diagram illustrates/represents the structure of the political system
دیاگرام ساختار سیستم سیاسی را نشان می دهد.


⭕️.The chart/graph compares average working hours in the UK and the US
نمودار / منحنی میانگین ساعات کاری در بریتانیا و ایالات متحده را مقایسه می کند.


⭕️.We can see from the chart/graph that the number of visitors peaks in August
از نمودار / منحنی به اوج (نقطه اوج) بازدیدکنندگان در ماه اوت پی میبریم.

2⃣افعال و عبارات رایجی که برای شرح ارقام و آمار به کار می روند عبارتند از:

✏️Suggest that =  نشان میدهد که، اظهار میکند که 
✏️Reach = رسیدن به ، نائل شدن به ، کشش ، حصول ، رسایی ، برد  
✏️Rise = برخاستن، افزایش یافتن ، بلند شدن ، بالاامدن ، طلوع کردن ، صعود ، طلوع ، سربالایی ، پیشرفت ، ترقی ، خیز
✏️Raise = بالا بردن ، بالا کشیدن ، افزایش دادن ، ترفیع ، اضافه حقوق
✏️Reduce = کم کردن ، کاستن از ، تنزل دادن، کاهش دادن
✏️Drop = افت کردن، کاهش یافتن، کم شدن

🚩🚩🚩توجه: تفاوت rise  و raise: rise  به معنی طلوع کردن، بالا آمدن و بلند شدن است و فعلی است لازم یعنی نیاز به مفعول ندارد. گذشته آن rose  و اسم مفعول risen است. اما raise به معنی بلند کردن، بالا آوردن بوده و فعلی است متعدی یعنی نیاز به مفعول دارد. این فعل با قاعده بوده، گذشته و اسم مفعول آن  raised است.🚩🚩🚩
مثال:
.The river has risen ten inches because of the rain
رودخانه به علت بارندگی ده اینچ بالا آمده است.
.The sun rises in the East
خورشید در شرق طلوع میکند.
.He rose to welcome me
او از جای خود بلند شد که به من خوش آمد بگوید.
.If you don’t know the answer, raise your hand
اگر جواب را نمی دانید، دستتان را بلند کنید.
🌀Examples: 

⭕️.The statistics / figures suggest that people in rural areas are healthier
آمار / ارقام  نشان می دهد که مردم در مناطق روستایی سالم تر هستند.


⭕️The figure will increase further, reaching 6 million in 2020.
رقم باز هم افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۰ به ۶ میلیون خواهد رسید.


⭕️.Demand rose by 48% in just 2 years
تقاضا فقط در ظرف ۲ سال ۴۸ درصد افزایش یافت.

⭕️.Time spent with family dropped from 21% to just 6%
زمان صرف شده در کنار خانواده از ۲۱ درصد به ۶ درصد کاهش یافت.


⚡️⚡️توجه: افعالی مانند rise (افزایش یافتن)، drop (افت کردن، کاهش یافتن، کم شدن) و fall  (افت کردن، تنزل کردن، کاهش یافتن) برای توصیف تغییری که رخ میدهد به کار میروند. یک شخص یا یک سازمان می تواند چیزی را افزایش یا کاهش دهد. 


⭕️.The bank of England has raised interest rates
بانک انگلستان نرخ بهره را افزایش داده است.


⭕️.The government has introduced measures to reduce traffic in the capital
دولت،  برنامه هایی برای کاهش ترافیک در پایتخت ارائه کرد.