" بفرمایید " در زبان انگلیسی

4225

هنگامی که چیزی را به کسی می دهیم.
Here you are.
 
هنگامی که می خواهیم کسی را به صرف غذا، نوشیدنی و ... دعوت کنیم.
Help yourself/selves.
 
وقتی در حال خوردن چیزی باشیم و بخواهیم آن را به دیگری تعارف کنیم.
Have some/have one
 
به هنگام ورود به محلی یا خروج از آن، اگر بخواهیم دوست یا همراه ما، قبل از ما وارد شود.
After you!
 
اگر بخواهیم کسی را مودبانه دعوت به نشتن نماییم.
Take/Have a seat, please.
 
اگر کسی از ما اجازه استفاده نمودن از وسایل ما را بگیرد، برای دادن اجازه می گوییم.
Be my guest / Go ahead.