مهفوم Going for

1499

به مثال توجه کنید :

We have one thing going for us .

ما یه برگ برنده داریم (یه چیزی داریم که به نفع خودمونه).