تفاوت Between و Among

1228

معادل فارسی among و between یکسان است، ولیamongدر انگلیسی موقعی به کار می رود که بیش از دو نفر یا دو چیز مطرح باشند:

.She divided the cake among the four children

 

در حالی که between موقعی به کار می رود که فقط دو نفر یا دو چیز مطرح باشند:

.She divided the cake between the two children