استفاده از عبارت I'm into

4781

از عبارت I'm into  برای اشاره به علایق استفاده میشه 

I'm into playing chess  = I like to play chess
از شطرنج بازی کردن خوشم میاد=شطرنج بازی کردن رو دوست دارم