مثالهای جزوه اصطلاحات

51

من از هواي تهران خسته شدم.

I've got tired of the weather here in Tehran.

هواي کنار دريا را دوست نداري؟

Don't you love the weather by the sea?

ما هواي خوبي داريم ، مگه نه؟

Nice weather we're having, huh?

آب داغ بیاورید!

Bring the hot water!

يك كم آب بهم بده.

Give me some water.

يه چيزي بايد بنوشم ، يک کم آب.

I need something to drink, Some water.

من دريا را دوست دارم، بندر را چي؟

I love the sea, What about port?

احساس امنيت داشتم چون دريا آروم بود.

I felt safe, because the sea was calm and peaceful.

لطفا به من اعتماد کنين و از دريا سفر کنين.

Please trust me and travel by sea.

ميخوام توي دريا دفن بشم.

 I wanna be buried at sea.

من زندگيمو مي‌خواهم.

I want my life.

زندگی  بدون موزیک بی معناست.

Life would be senseless without music.

زندگيش در خطره،شک نکن.

His life is in danger, do not hesitate.

اگر كاري بكنيد مي كشمتون.

I'll squeeze the life out of you if you try anything.

من هرگز در تمام عمرم قهوه درست نکرده ام.

I have never made coffee in my life.

من همه جا سفر کرده ام.

I've traveled everywhere.

نبايد با اون دختره بري.

You should not travel with her.

 

 

یعنی جلوی پات رو نگاه کن

watch your step

- نمیدونم چرا اینقدر اخلاقت تنده!

I don't know why you're so snippy

میشه لطفاً بیخیالش بشی ؟

Can you please just let it go?

آدم باش / بزرگ شو / عاقل شو

Grow UP

تو این فکر رو به سرم انداختی

You put this idea in my head

منظور اینه که سخت از چیزی خوشم میاد .

I don't easily like things

باید کارتتون رو بکشین توی دستگاه (کارتخوان).

You should swipe your card.

حق مسلم ماست.

It's our undoubted right.

 

 

چه خبرا ؟

What's up?

دیگه نگو / دیگه تکرار نکن

Don't say it again.

عافیت باشه.

Bless you!

دوشنبه هفته ی بعد امتحان داریم.

Next Monday we have an exam.

مرسی که اطلاع دادی.

thanks for letting me know

آب و هوای اصفهان چه چوریه؟

 

What’s the weather like in Isfahan?

آپارتمان در منطقه ناامنی از شهر واقع شده بود.

The apartment was in a dangerous neighborhood.

آدم باید سعی کند دروغ نگوید.

One should try not to tell a lie.