کتابخانه
مقالات
گالری

Do not top off !

319422464

 این جمله بیشتر در جایگاههای سوختگیری مشاهده میشه به این معنی که بیش از حد باکتون رو پر نکنید که سرریز کنه 

Do not top off !