کاربرد Much less

2611

Much less  در فارسی معادل  " چه برسه " می باشد مثال :


 "?what woman would consider a date with him, much less a marriage"
آخه کدوم دختری حاضره باهاش قرار بزاره چه برسه به ازدواج !!