کتابخانه
مقالات
گالری

کاربرد Much less

417333248

Much less  در فارسی معادل  " چه برسه " می باشد مثال :


 "?what woman would consider a date with him, much less a marriage"
آخه کدوم دختری حاضره باهاش قرار بزاره چه برسه به ازدواج !!