خسته بودن به زبان انگلیسی چی میشه ؟!

25657

فایل های صوتی:

I had a tough day today. I'm totally beat

I don't want to go out tonight. I'm beat

I'm beat so I'm going to sleep early today

I worked a 12 hour shift today. I'm beat so I'm going to just stay home tonight