کتابخانه
مقالات
گالری

در زبان انگلیسی چگونه احوالپرسی می کنیم ؟

1067

 

فایل های صوتی:

Hi, my name is Steve. It's nice to meet you.

What do you do for a living?

I work at a bank.

I work at a restaurant.

What was that again?

Excuse me?
مودبانه خواستن از کسی برای تکرار چیزی
Pardon me?