در زبان انگلیسی چگونه احوالپرسی می کنیم ؟

1328

 

فایل های صوتی:


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Hi, my name is Steve. It's nice to meet you.


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
What do you do for a living?


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
I work at a bank.


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
I work at a restaurant.


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
What was that again?


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Excuse me?
مودبانه خواستن از کسی برای تکرار چیزی


جهت نمایش متن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید
Pardon me?