زمان آینده ساده

2772

زمان آينده ساده: براي بيان كارهايي است كه قرار است در آينده انجام شود .
 
حالت ساده فعل + قید زمان آینده+ will + فاعل 
.I will go to park tomorrow
.They will buy a house next week
?Will they buy a house next week