کتابخانه
مقالات
گالری

زمان گذشته کامل استمراری

14241792

زمان گذشته كامل استمراري: براي بيان استمرار كارهايي است كه در زمان گذشته انجام شده و طول زمان را هم بیان میکند.

…+ ing +فعل  + had been + فاعل

I had been working for two hours before he came. 

Had you been working for two hours before he came?