زمان گذشته استمراری

1520

 زمان گذشته استمراري: براي بيان استمرار كارهايي است كه در زمان گذشته انجام شده و معمولا با يك زمان گذشته ساده همراه است.

قید زمان گذشته+ing+فعل +was /were + فاعل 
.We were reading English yesterday
.While I was washing the dishes, she arrived
.I was washing the dishes when she arrived