تفاوت Miss-Mrs-Ms-Mr-Sir

4037

Miss میس
برای دخترانی که قطعا مجرد هستند و ما مطمئنیم که مجردند  

Mrs میسیز
برای زنانی که قطعا متاهل هستند
 
Ms میز
مجرد یا متاهل بودن اون خانمه معلوم نیست

Mr مستر
برای اقایان است وفقط با نام خانوادگی به کار میرود
بهتره با اسم کوچیک استفاده نشه.

Sir سِر
لقبی است که به مردانی که کارهای بزرگ انجام داده اند داده میشه