دانلود رایگان رمانParadise Lost

منظومه ی "بهشت گمشده" the paradise lostکه توسط جان میلتون در وصف عصیان شیطان و سقوط او و اغوای آدم به سمت شیطالن و طرد آدم از بهشت سروده شده تاکنون یک شاهکار طراز اول ادبیات انگلستان تقریبا به تمام زبان های مهم جهان ترجمه شده و منبع الهام بسیاری از نویسندگان و شعرا و نقاشان و موسیقی دانان و هنرمندان دیگر قرار گرفته است.

به بیان دیگر , بهشت گمشده paradise lostنام اثری است حماسی که توسط شاعر انگلیسی قرن هفدهم جان میلتون نوشته شده است.بخش عمدهٔ این اثر زمانی نوشته شده که میلتون بینایی خویش را از دست داده بوده است و این حماسه را برای نویسندگان بازخوانی کرده است.این حماسه روایت مسیحی ست از سقوط انسان: وسوسهٔ آدم و حوا توسط فرشتهٔ رانده از درگاه ابلیس و بیرون رانده شدن آنها از باغ عدن بهشت


1394/04/09 164 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • بهشت

  • میلتون

  • paradise

  • حماسه

  • دیگر

  • رانده

  • سقوط

  • نوشته

  • نویسندگان

  • انگلستان